Základní škola Svatobořice Mistřín

Mateřská škola

Svatobořice-Mistřín

Zápis do mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

zápisy pro školní rok 2020/2021 budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
 
K podání žádosti využijte elektronického předzápisu, který je aktivní od 27. 4. 2020 do 15. 5. 2020 a naleznete jej na odkaze: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/svatoborice-mistrin

zde si vyplníte žádost, kterou si vytisknete. Dále si stáhnete evidenční list a prohlášení k očkování.

Podání žádosti   
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:   
 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),   
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),   
 3. poštou nebo vhozením obálky do schránky školy,   
 
osobní podání - jen v nejnutnějších případech:
 1. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.   
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),   
 • datum narození,   
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),   
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní škola),   
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).   
 
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:   
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,   
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.   
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.   
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií (čb kopie bez vodoznaku) dálkovým způsobem.   
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.   
 
Doložení řádného očkování dítěte   
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  
 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a  
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.  
 
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.  
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 

 

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04, Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz