Základní škola Svatobořice Mistřín

Mateřská škola

Svatobořice-Mistřín

Informace k otevírání mateřské školy v souvislosti uvolňováním karanténních opatření

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.05.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

1. Cesta do školy a ze školy

1.1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 1. děti i doprovod mají krytá ústa i nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 2. děti dodržují odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními – při doprovodu rodinného příslušníka toto mezi nimi neplatí.

2. Příchod ke škole a pohyb před školou

 1. Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 2. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3. Před prvním vstupem do školy:

 1. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:   
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna. 
 • 4. V prostorách mateřské školy

  1. Dítě bude přivádět i odvádět pouze jeden z rodičů, nebo jeden ze zplnomocněných osob uvedených v evidenčním listu dítěte.
  2. Před vstupem do budovy bude provedeno orientační měření teploty bezkontaktním teploměrem. Žák se zvýšenou teplotou bude izolován a bude postupováno dle článku 5 Při podezření na možné příznaky COVID-19 a bodu 2 tohoto článku.
  3. Při vstupu do MŠ budou všichni povinni použít desinfekci, která bude umístěna u vchodu.
  4. Rodiče se budou v prostorách mateřské školy v roušce a jen po nezbytně nutnou dobu, děti mohou být bez roušky.
  5. Do prostor šaten vstupují rodiče nebo zplnomocněné osoby jednotlivě – musí být zachován rozestup 2 m od ostatních. 
  6. Pokud bude příznaky onemocnění vykazovat rodič nebo zmocněná osoba a bude mít zvýšenou teplotu 37°C nebo odmítne kontrolní měření teploty bezdotykovým teploměrem, musí okamžitě opustit prostory mateřské školy a dítě nebude přijato do mateřské školy.
  7. Pokud bude mít dítě příznaky onemocnění, kašel nebo rýmu prosíme, aby nebylo přiváděno do školky, v zájmu kolektivního zdraví nebude přijato do mateřské školy.
  8. Pokud rýma nebo další příznaky, jsou způsobeny alergickou reakcí, musí být tato skutečnost prokázána doprovodem dítěte předložením lékařského potvrzení, které není starší jak 4 dny. 

  6. Ve třídě

  1. Neprodleně po příchodu do třídy, si musí každé dítě umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem. 
  2. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

  7. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 
  2. Pokud dítě během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci skupiny jsou pak umístěni do jiné místnosti, nebo jsou aktivity změněny na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. 
  3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti jsou pak umístěni do jiné místnosti, nebo jsou aktivity změněny na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

  8. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

  1. Před jídlem si každé dítě umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
  2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

  9. Základní pravidla pro provádění úklidu 

  1. Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. 
  2. Dezinfekce ploch, kde probíhá častý dotyk rukou – kliky, vypínače, zábradlí, vodovodní baterie – se provádějí 3x denně. 
  3. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 
  4. Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 
  5. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 
  6. Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). 

  10. Osoby s rizikovými faktory 

  10.1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. 
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.>
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • 10.2. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

  1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v odstavci 7.1. nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
  2. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
   
  ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

  Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

  Hlavní 871/198, 696 04, Svatobořice-Mistřín

  tel.: 518 620 720
  skola@zssvatoborice-mistrin.cz
  www.zssvatoborice-mistrin.cz